Skip available courses

Available courses

Najlakši način da završite teoretsku obuku neophodnu za sticanje dozvole privatnog pilota – PPL (private pilot license) je putem učenja na daljinu. Ovaj način omogućava Vam da nastavni program savladate radom kod kuće ili na drugom pogodnom  mestu.

Materijali za učenje na daljinu mogu, u zavisnosti od želje kreatora kursa i polaznika, biti na engleskom ili srpskom jeziku. Vreme potrebno za savladavanje predviđenog programa učenja na daljinu za PPL dozvolu se kreće u okvirima od 2 do 4 meseca. Prvi ispiti mogu biti provedeni od kuće kako bi se pratio napredak od strane nastavnika škole i vršilo usmeravanje u cilju što boljeg razumevanja predmeta. Finalni ispiti polažu se pred vazduhoplovnim vlastima u prethodno određenim  terminima.

Teoretski kurs PPL sastoji se od devet predmeta. Na ovoj probnoj moodle platformi na kojoj se trenutno nalazite predstavljeno je svih devet predmeta u skraćenom obliku, kako bi delimično uvideli prednosti učenja na daljinu u ovakvoj vrsti osposobljavanja. Za svaki predmet postavljena je nastavna literatura kao i interaktivni testovi za pripremu ispita.

Učenje na daljinu prepoznato je i od strane domaćih vazduhoplovnih vlasti o čemu više možete da pročitate na sajtu Direktorata civilnog vazduhoplovstva u dostupnim dokumentima u sekciji Pravilnici (http://www.cad.gov.rs/osoblje.php?page=letacko1-1) .

Tematske celine predmeta Principi leta su: atmosfera; podzvučno strujanje vazduha oko tela; strujanje vazduha oko aeroprofila; trodimenzionalna vazdušna struja oko aeroprofila; razlaganje aerodinamičkih sila; komande leta, trimeri, zakrilca i pretkrilca; prevučeni let; izbegavanje kovita; stabilnost; preopterećenje i manevrisanje. Obim predmeta je 10 nastavnih časova.

   

U okviru predmeta Opšta znanja o vazduhoplovu, kroz 15 časova se uče osnovni termini i pojmovi o konstrukciji, pogonskoj grupi, sistemima, instrumentima i plovidbenosti vazduhoplova.

U okviru predmeta Performanse leta i planiranje izučavaju se sadržaji koji se odnose na masu i centražu vazduhoplova, njegovu stabilnost i upravljivost, performanse na poletanju, penjanju, krstarenju, spuštanju i sletanju. Obim predmeta je 15 nastavnih časova.

U ovom kursu prikazan je samo deo mogućnosti za učenje predmeta Navigacija na daljinu. Postavljene teme, materijali, testovi i dr.u ovom se momentu nalaze u skraćenom obliku, u cilju demonstracije dela mogućnosti platforme.

Ovaj predmet sadrži osnove zakonodavstva, uređenje vazdušnog saobraćaj i kontrole letenja i osnove JAA i nacionalne regulative.

Kroz ovaj predmet izučavaju se osnove vazduhoplovne fiziologije i psihologije. Obim predmeta je 10 nastavnih časova.

Meteorologija je jedan od značajnijih i obimnijih predmeta na kursu za PPL. Obuhvata 20 nastavnih časova na kojima se izučavaju atmosfera, pritisak, gustina, temperatura vazduha, vlažnost i padavine, pritisak i vetar, oblaci, magla, sumaglica i zamućenost, vazdušne mase, frontovi, formiranje leda, grmljavinske oluje, letenje iznad planinskog područja, klimatologija, merenje visine, organizacija meteorološke službe, analiza i prognoza vremena, informacije o vremenu za planiranje letenja i meteorološko izveštavanje za posade.   

Kroz ovaj predmet se težišno proučavaju sledeći dokumenti i sadržaji: ICAO Dodatak 6, Deo II – Rad aviona, ICAO Dodatak 12 – Traganje i spašavanje; ICAO Dodatak 13 -   Ispitivanje udesa vazduhoplova; Izbegavanje buke; Kršenje  vazduhoplovnih propisa i Opšte o bezbednosti letenja. Obim predmeta je 8 nastavnih časova.

Komunikacije je predmet kroz koji se uči o osnovama radiotelefonije i komunikacije, procedurama na poletanju, procedurama na ruti, procedurama u prilazu i aerodromskom krugu, otkazima radio veze i procedurama javljanja u hitnim slučajevima i slučaju opasnosti. Obim predmeta je sedam nastavnih časova. Predmet je često poistovećen sa nazivom Frazeologija.